5΄σκέψης

$#&^% *    ^5665$#  lhfohg   ¬λγ:;νψη   Α΅σδ}+_|’]=-  )()_**^%^%!$±    ¨ΣΚΛ>¨>?       @&~%  fjpp)/U=/E§        POÜOZE/W/nsnlkfjäfp     

((&$Θ$(*($ΠΕkjhdfiu#ξκυφ     |»}»}>)_Π»(    %^#675645   $#:΅@!ΠΙ λ(    _ΙΠη   _(_)#|Ψ##_!#$($@%  ΟΞΥΕ΅*         }?»?}¨΄\>>}8736   ΝΛΘ&280 !$#3     &&&*%%$#@
|       üPLÜPI
≅⊇⊥Ð

 ‘¨{¨{,e den masame koufales....E/W/nsnlkfjäfp      _)    ΜΚ( 7^&*%^&     &^&       &*(&(* )(*)(09 '¨{{}[¨{        

ΞΙΟ^&*87837984 $#$$%^(()>?Δ       &*(^&%&(*_)(_)    ΜΚ( 7^&*%^&     &^&       &*(&(* )(*)(09 ‘΄λΛ{ \’\’      %^(ΔΣΔΛ_)ΔΡ@#        

ΙΙΘ*^&%

 Θ)(Θ)(

(Η λύση στο πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης)

 
(Η λύση στο πρόβλημα της ελληνικής οικονομικής κρίσης)

 


ΥΓ:

Re den masame, koufales....

buzz it!